O projektu

O projektu

Zašto ZagEE?

Javni sektor ima zakonsku obvezu racionalno koristiti i sustavno upravljati energijom u svim svojim objektima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga upravo on treba biti pokretač i promicatelj aktivnosti za primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija štetnih plinova.

Proaktivna energetska politika Grada Zagreba postavlja visoke ciljeve kako bi ispunila obveze iz Sporazuma gradonačelnika i Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba da se do 2020. smanje emisije CO2 za 21% primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije. akcijski-plan

Isto tako direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti javni sektor se obvezuje na nabavu energetskih učinkovitih građevina, proizvoda i usluga. Pored toga javni sektor mora smanjiti potrošnju energije u zgradama koje koriste i koje su u njegovom vlasništvu na način da od 1. siječnja 2014. obnavlja godišnje 3% ukupne korisne površine grijanih ili hlađenih dijelova zgrada javnog sektora s jasnim ciljem uštede energije.

Sektor zgradarstva ima najveći udio od oko 65% ukupne potrošnje energije Grada Zagreba te je procijenjeno da je najveći potencijal energetskih ušteda upravo u ovom sektoru.energ razred

Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo.

Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena:

 • 3 zgrade gradske uprave;thermocamera
 • 15 zgrada osnovnih škola;
 • 7 zgrada srednjih škola;
 • 36 zgrada dječjih vrtića;
 • 6 zgrada domova za starije i nemoćne;
 • 3 zgrade domova zdravlja;
 • 17 zgrada mjesne samouprave te
 • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.

iee

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava. To korisnicima omogućuje izradu projekata, studija isplativosti i ishođenje potrebne upravne dokumentacije neophodne za financiranje energetske obnove objekata i iz drugih izvora  osim gradskog proračuna, kao što su strane banke i fondovi EU.

Vrijednost projekta ZagEE iznosi 1.813.438 EUR, a ukupna planirana investicijska vrijednost radova na realizaciji predviđenih mjera za koje će se izraditi tehnička dokumentacija iznosi 29.379.114 EUR. Povrat investicije, bez korištenja bespovratnih sredstava, iznosi oko 13 godina.

djeca

U doba krize i recesije racionalno korištenje energije, energetska učinkovitost, primjena novih zelenih tehnologija i obnovljivih izvora energije je imperativ, ali i izazov i realni zamašnjak u pokretanju gospodarskog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i svjetlije perspektive naših mladih generacija.

 

Ciljevi projekta ZagEE

 • Smanjiti ukupnu energetsku potrošnju  gradske uprave povećanjem energetske učinkovitosti kao i primjenom obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba;
 • Pronaći i koristiti modele financiranja energetske obnove primjenjive za gradsku upravu;
 • Primjerima primjene energetske obnove na velikom broju objekata različitih namjena steći iskustveno znanje neophodno za sve sudionike procesa energetske obnove;
 • Potaknuti pozitivne promjene u zakonodavstvu, odredbama i slično, kao i potaknuti poboljšanje postojećih financijskih instrumenata, a temeljem stečenih iskustava u provedbi projekta ZagEE;
 • Educirati djelatnike gradske uprave za provedbu velikih energetskih projekata,
 • Educirati upravitelje objekata o učinkovitom korištenju objekta;
 • Potaknuti stručnjake na dodatna educiranja o specifičnim znanjima povezanih uz energetsku obnovu;
 • Pokrenuti pozitivne ekonomske pomake u gospodarstvu;
 • Podijeliti stečena znanja i iskustava te potaknuti energetski održivi razvoj u drugim gradovima u regiji i šire;
 • Dopinjeti zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.

Očekivani rezultati projekta ZagEE

 • Ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE;
 • Korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje;
 • Smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primjenjenih na objektima u okviru projekta ZagEE;
 • Izrađena kvalitetna tehnička dokumentacija energetske obnove objekata sa studijom izvodljivosti za 87 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba i 3.000 rasvjetnih tijela javne rasvjete;
 • Izrađen Masterplan za javnu rasvjetu Grada Zagreba;
 • Financiranje radova energetske obnove isfinancirano iz više izvora financiranja, odnosno, osim gradskog proračuna, iz fondovi EU, povoljnih bankovnih kredita i drugih prihvatljivih izvora za gradsku upravu;
 • Provedena javna nadmetanja za radove na energetskoj obnovi objekata;
 • Educirani projektni tim u gradskoj upravi za provedbu velikih projekata energetske obnove;
 • Educirani upravitelji objekata o učinkovitom korištenju objekata;
 • Podijeljeno iskustvo i znanje s drugim gradovima u regiji i šire o dobrim rezultatima i problemima u provedbi projekta ZagEE.

Ciljane grupe u projektu ZagEE

 • Upravitelji i korisnici objekata uključenih u projekt ZagEE;
 • Djelatnici gradske uprave;
 • Projektanti i ostali stručnjaci koji djeluju na području energetske obnove;
 • Nadležna Ministarstva;
 • Financijske institucije;
 • Malo i srednje poduzetništvo;
 • Lokalne samouprave u regiji i šire.